+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

Vijesti iz JU OŠ "Stari Ilijaš"

Odluka o izmjeni nastavnog kalandara za školsku 2019/2020. godinu

Na osnovu člana 33. stav (11) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:23/17, 33/17 i 30/19), člana 39. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 30/19), a u vezi sa Odlukom, broj: 11/04-38-34286-2/19 od 1.10.2019. godine, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donosi

O D L U K U

I
Utvrđuje se izmjena nastavnog kalendara za školsku 2019/2020. godinu na sljedeći način:
– Kraj drugog polugodišta za učenike I i IX razreda osnovne škole je 3.6.2020. godine;
– Kraj drugog polugodišta za učenike ostalih razreda osnovne škole je 10.6.2020. godine;
– Kraj drugog polugodišta za učenike I, II i III (koji nije završni razred) razreda srednje škole je 10.6.2020. godine.

II
Nastava u srijedu 3.6.2020. godine za učenike osnovnih škola biće realizirana prema rasporedu od petka 04.10.2019. godine.
Nastava u srijedu 10.06.2020. godine za učenike I, II i III razreda srednje škole koji nije završni razred bit će realizirana prema rasporedu od petka 04.10.2019. godine.

III
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka broj: 11/04-38-34286-3/20 od 2.6.2020. godine.

IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj stranici Ministarstva.

M I N I S T A R
Mr. Anis Krivić, s.r.

Facebook
Twitter
LinkedIn