Vijeće roditelja osnovne škole čini po jedan roditelj iz svakog odjeljenja od I do IX razreda, a koji se bira na roditeljskom sastanku svakog odjeljenja.

Ciljevi Vijeća roditelja su:

o Promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici;
o Podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole;
o Prezentiranje stavova roditelja učenika/ učenica Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresovanoj strani;
o Obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zainteresovane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim;
o Predstavnici Vijeća roditelja u Školskom odboru predstavljaju i zastupaju isključivo stavove Vijeća roditelja;
o Učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi;
o Razvijanje komunikacije između učenika/ učenica, nastavnika/ nastavnica, roditelja i zajednice;
o Poboljšanje uvjeta rada u školi;
o Poboljšanje standarda učenika;
o Obezbjeđivanje udžbenika i školskog pribora;
o Povezivanje škole sa ostalim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti. 

 

Vijeće roditelja  za školsku 2018/2019. godinu


 

Razred Prezime i ime roditelja Broj telefona

I1


Salkić Sedina


062 074 021

I2 Begović Adisa 060 344 56 88
I3 Hošić Sabina 062 230 884
I4 Subašić Adin 065 763 777
I5 Borčak Elma 060 330 97 44
II1 Omerović Munira 066 602 968
II2 Dizdarević Halid 062 241 182
II3 Avdukić Mehmed 062 284 051
II4 Tabaković Admira 061 309 411
II5 Borčak Elma 060 330 97 44
III1 Džozić Mirnes 062 118 465
III2 Osmić Adisa 060 32 96 861
III3 Hošić Sabina 062 230 884
III4 Subašić Adin 065 763 777
III5 Handžić Nermin 061 900 862
IV1 Begović Adisa 060 344 56 88
IV2 Bešlija Emira 061 453 501
IV3 Rožajac Melisa 066 831 001
IV4 Tabaković Admira 061 309 411
IV5 Borčak Elma 060 330 97 44
V1 Klapić Denisa 060 399 50 51
V2 Mešetović Elvira 061 360 854
V3 Avdukić Mehmed 062 284 051
V5 Handžić Nermin 061 900 862
VI1 Handžić Sabahudin  
VI2 Kadrić Hata 062 230 045
VI3 Pandžić Đulaga 061 356 918
VII1 Udovčić Emina 061 374 522
VII2 Žero Sanja 061 749 587
VIII1 Ikanović Edina 062 113 124
VIII2 Omerhodžić Emina 061 494 195
IX1 Šehić Zekija 061 501 142
IX2 Tiro Safeta 062 724 811