+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

Vijesti iz JU OŠ "Stari Ilijaš"

Informacija o provođenju eksterne mature u osnovnim školama u školskoj 2021/2022. godini

Dragi nastavnici, učenici i roditelji

u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 34/20 i 33/21) i Pravilnikom o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/18, 17/19 i 24/19), Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo će, u školskoj 2021/2022. godini, provesti polaganje eksterne mature za učenike devetih razreda svih osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.

Cilj eksterne mature je provjera znanja, sposobnosti i vještina stečenih tokom devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. S tim u vezi, pripremljeni su Katalozi zadataka za polaganje ispita Eksterne mature iz sljedećih predmeta:

Katalozi obuhvataju najvažnije programske sadržaje iz predmeta, a poslužiti će učenicima kao kvalitetna osnova za nastavak školovanja. Katalog zadataka za polaganje Eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opći ciljevi ispita, struktura testa zasnovana na kompetencijama definisanim Nastavnim planom i programom devetogodišnje osnovne škole, pravila izrade testa, literatura i zadaci, označeni brojevima od 1 do 200, kao i rješenja zadataka i bodovi za svaki pojedini zadatak.

Napominjemo, da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje ima u vidu specifičnosti odgojno-obrazovnog procesa u periodu pandemije, te je stoga rad kantonalnih maturalnih organa usmjeren u sljedećim smjerovima:

Sve dodatne informacije o polaganju eksterne mature na području Kantona Sarajevo bit će objavljene blagovremeno na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u sekciji EKSTERNA MATURA –  https://mo.ks.gov.ba/eksternamatura

Uvjerena sam u sposobnosti naših nastavnika i učenika, i sigurna sam da ćemo kvalitetnim i predanim radom doći do dobrih rezultata prilikom polaganja eksterne mature.

Naida Hota-Muminović

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Facebook
Twitter
LinkedIn