+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

Vijesti iz JU OŠ "Stari Ilijaš"

Program sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo je dva podzakonska akta: P r a v i l n i k o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika i P r a v i l n i k o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana u sklopu Programa sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo. Pomenutim pravilnicima propisuju se:

– mjere odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana za učenike s problemima u ponašanju;

– mjere zaštite učenika;

– evidencije koje se vode u tom procesu

Program sekundarne prevencije pretpostavlja rano prepoznavanje indikatora koji mogu da dovedu dijete u opasnost da postane počinilac ili žrtva različitih oblika nasilja. Tendencija preventivnog programa je pružanje adekvatnog tretmana djetetu i porodici umjesto određivanja sankcije. Zadatak profesionalaca je da istraže uzrok nekog neprilagođenog ponašanja djeteta, te da rade na njegovom smanjivanju ili otklanjanju kao i na jačanju protektivnih faktora, resursa koji postoje u okruženju djeteta. Dakle, briga o učenikovom/cinom mentalnom zdravlju je krajnji cilj Programa sekundarne prevencije, jer je mentalno zdravlje i blagostanje u djetinjstvu povezano sa socijalnom zrelošču i adekvatnim vještinama suočavanja sa stresom koje rezultiraju pozitivnim ishodima u odrasloj dobi.

Osnovna škola je mjesto gdje se prepoznaju različiti oblici ponašanja djece, odnosno faktori rizika koji postoje u djetetovom okruženju. Školsko okruženje ima važnu ulogu u postizanju i održavanju mentalnog zdravlja djece.

Pravilo jednakih prilika koje važi za akademska postignuća, a koje kaže da dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje bez obzira gdje živjelo, važi i za njihovu dobrobit. Roditelji naših učenika trebaju biti sigurni da će njihova djeca imati jednak tretman, brigu i zaštitu bez obzira u koju školu ide njihovo dijete. Na ovaj način gradimo društvo jednakih šansi.

S tim u vezi, pripremljen je video koji se prezentuje roditeljima učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo, jer samo zajedničkom saradnjom roditelja, nastavnika i stručnih saradnika u školama možemo postići pozitivne odgojno-obrazovne ishode.

LINK: https://youtu.be/TXaMaa9GIo8

Facebook
Twitter
LinkedIn