+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

Vijesti iz JU OŠ "Stari Ilijaš"

Obavijest

Početna

Uvažavajući Zaključke o usvajanju Informacije o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 25.01.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 170/2021 od 28.01.2021. godine, koje je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine te u skladu sa dostavljenim sugestijama Kriznog štaba Kantona Sarajevo, ovim putem Vam dostavljamo informacije koje će biti naznačene i u izmijenjenom i dopunjenom Uputstvu, broj:11/04-34-2024-3/21 od 01.02.2021. godine, a zbog blagovremene realizacije odgojno – obrazovnog procesa u svim osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo. Pomenute izmjene se odnose na sljedeće:

• Za osnovne škole prva smjena počinje u 09,00 sati, a škola koja ima mogućnost može realizirati nastavu sa početkom u 08,00 sati, vodeći računa o radno-pravnom statusu nastavnika koji rade i u drugim školama;
• Za srednje škole realizacija nastave ostaje nepromijenjena, odnosno prva smjena počinje od 09,00 sati, a druga smjena počinje u 14,00 sati te ukoliko škola ima mogućnosti, početak druge smjene može se organizirati i u drugim terminima, (vodeći računa o nastavnicima koji realiziraju nastavu i u osnovnim i u srednjim školama);
• Povećana je socijalna distanca sa 1,5 m na 2 m, te udaljenost između mjesta za sjedenje učenika mora biti najmanje 2 m;
• Za osnovne i srednje škole obavezno je nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa kako bi se osigurala zaštita respiratornog sistema u zatvorenom prostoru, uz poštivanje distance od minimalno 2 m, kao i u otvorenoim prostoru. Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su : djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme sa disanjem zbog hroničnih bolesti ili koja ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe, kao što su osobe sa intelektualnim teškoćama ili smetnjama u razvoju te osobe sa oštećenjem sluha.
• Pri organizaciji rada produženog boravka potrebno je ispoštovati iste kriterije socijalne distance od 2 m između učenika, kao i da udaljenost između mjesta za sjedenje učenika mora biti najmanje 2 m. Za stolom dok objeduju razmak između stolova mora biti 2 m od ivice jednog do ivice drugog stola, a razmak između učenika za stolom mora biti najmanje 1 m. Učenici sa teškoćama mogu produženi boravak pohađati u pratnji asistenta;
• Nastava iz nastavnog predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj/Sport za osnovne i srednje škole se neće odvijati u skladu sa Informacijom Ministarstva, broj: 11-34-8297-11-1/20 od 3.9.2020. godine, odnosno neće se provoditi u salama za Tjelesni i zdravstveni odgoj/Sport. Cijeneći činjenicu da se nastava iz nastavnog predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj/Sport ne realizira u salama, preporučujemo da se u nastavi predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj/Sport realiziraju sadržaji koji se odnose na usvajanje znanja o očuvanju i promociji zdravlja, prevenciji maloljetničke delikvencije, prevenciji korištenja opojnih droga, promociji općih ljudskih vrijednosti, na sadržajima koji promovišu mentalno zdravlje učenika, sadržajima koji se odnose na prevenciju pretilosti, sadržajima koji se odnose na primjenu teorijskih i motoričkih znanja koja omogućavaju samostalno tjelesno vježbanje radi veće kvalitete življenja, sa upoznavanjem zakonitosti rasta i razvoja temeljnih antropoloških obilježja , a sve u cilju očuvanja zdravlja i najboljeg interesa učenika;
• Za učenika koji zbog zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti pohađati nastavu u školi, roditelji su dužni dostaviti ljekarsko opravdanje kojim će se obrazložiti razlog odsustva učenika sa nastave te obavijestiti razrednika o istom. Ovim učenicima će predmetni nastavnici dostavljati sadržaje putem platforme u periodu za koji je dato ljekarsko opravdanje;

• Roditelji/staratelji učenika koji ne žele da im djeca pohađaju redovan nastavni proces, zbog hroničnih oboljenja učenika ili članova zajedničkog domaćinstva ili zbog pripadnosti rizičnoj skupini zadržavaju to pravo te uz izjavu (Izjava je prilogu Uputstva) stručnoj službi škole i nastavniku razredne nastave/voditelju odjeljenja/razredniku koje učenik pohađa, odnosno razredniku, moraju opravdati razlog za pohađanje online modela nastave. Ovim učenicima će predmetni nastavnici dostavljati sadržaje putem platforme u periodu pohađanja online nastave;

• Preporuka je da se učenici koji zbog opravdanih razloga pohađaju online nastavu, u skladu sa mogućnostima, što više uključuju u redovan nastavni proces;

• Uvažavajući zdravstveno-epidemiološke mjere, škola – nastavnik ima mogućnost u slučajevima kada procijeni da nikako ili teško može ostvariti princip objektivnosti kod pismenih provjera pri realizaciji nastave po online modelu, organizirati i realizirati pismenu provjeru znanja za sve učenike u prostorijama škole, uz obavještenje roditelja/staratelja i procjenu stručne službe škole, a sve sa ciljem da se ostvari svrha navedene aktivnosti.

Napominjemo da su sve škole sa područja Kantona Sarajevo dužne pratiti epidemiološku situaciju i sve aktivnosti organizirati na način koji osigurava zaštitu zdravlja učenika i radnika. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, kontinuirano u saradnji sa nadležnim organima, pažljivo analizira i prati situaciju izazvanu infekcijom COVID-19, radi eventualnog donošenja novih mjera i preporuka za odvijanje neposrednog odgojno-obrazovnog nastavnog procesa u školama.

Facebook
Twitter
LinkedIn